Algemene voorwaarden

Codecs B.V. is een besloten vennootschap, gevestigd op het adres Roosje Vechtstraat 36 8081 BZ te Elburg en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Zwolle onder registratienummer 61688401.

1. Definities

 1. Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van de producten en of diensten van Codecs B.V. wordt afgesproken.
 2. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie of bevestiging, zowel schriftelijk als per e-mail, van levering van één of meerdere producten en of diensten van Codecs B.V..

2. Toepasselijkheid

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding, opdracht, overeenkomst of levering van of met Codecs B.V. tenzij daarvan door middel van schriftelijke overeenstemming van beide partijen is afgeweken.
 2. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de afnemer tenzij hij hier niet van op de hoogte is gesteld bij de bestelling of overeenkomst (schriftelijk, mondeling of elektronisch).
 3. Algemene voorwaarden die zijn opgesteld door de afnemer of door derden bestemd voor Codecs B.V. zijn niet bindend en niet van toepassing.

3. Aanbieding en acceptatie

 1. Alle offertes en prijsopgaven door Codecs B.V. zijn geheel vrijblijvend, tenzij door Codecs B.V. anders is vermeld.
 2. Een aanbieding of een offerte van Codecs B.V. heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld of overeengekomen is.
 3. Alle prijzen vermeld door Codecs B.V. zijn exclusief 21% omzetbelasting tenzij anders is vermeld.

4. Aanvang van de overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat de aspirant afnemer het door Codecs B.V. beschikbaar gestelde contractformulier heeft ondertekend en deze compleet wordt ontvangen door Codecs B.V. met uitzondering van de real-time overeenkomsten: zie paragraaf 4.2.
 2. Een real-time overeenkomst komt tot stand bij een bestelling of een aanvaarding van de producten en of diensten via de website van Codecs B.V. of per e-mail. Bij deze overeenkomstvorm heeft de particuliere afnemer zeven dagen annuleringsrecht - met uitzondering van domeinnaamregistraties - volgens de wet "koop op afstand".
 3. Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen per e-mail, telefonisch of schriftelijk doorgegeven worden. De wijzigingen en aanvullingen zijn alleen van toepassing wanneer de afnemer van zijn verzoek bericht heeft gehad. Bericht gaat uitsluitend per e-mail.

5. Duur en beëindiging

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimumtermijn van 1 jaar, tenzij anders is overeengekomen of vermeld.
 2. De overeenkomst wordt automatisch met dezelfde periode verlengd indien niet uiterlijk 3 maand voor beëindiging van de oude contractsduur het product en of de dienst is opgezegd volgens de door Codecs B.V. hiervoor opgestelde procedure: zie paragraaf 5.3.
 3. De afnemer kan alleen schriftelijk per e-mail, per fax of per post, producten en of diensten opzeggen. Een opzegging is pas definitief wanneer de afnemer van Codecs B.V. een e-mail ter bevestiging van opzegging heeft gekregen.
 4. Codecs B.V. kan de overeenkomst tussen beide partijen met onmiddellijke ingang beëindigen als de afnemer aan één of meer van zijn verplichtingen met Codecs B.V. niet of niet volledig nakomt.
 5. Codecs B.V. heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen als de afnemer:
  • failliet is of in staat van faillissement is verklaard
  • niet meer het vrije beheer over zijn vermogen / kapitaal heeft
  • onder curatele staat
  • informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden
  • informatie verspreidt die in strijd is met (inter-nationale wet- en regelgeving
  • informatie verspreidt die discriminerend is, in welke vorm dan ook, of kwetsend genoemd kan worden.

  Tevens heeft Codecs B.V. het recht als hij twijfelt aan het vermogen van de afnemer (tijdig) aan zijn verplichtingen te voldoen. De afnemer of andere wederpartij heeft in dit geval geen recht op enige vorm van schadevergoeding.

6. Levering en leveringstijd

 1. Opgegeven opleveringstermijnen vormen geen fatale termijn, worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend. Van voorafgaande bepalingen kan enkel afgeweken worden door een voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke overeenkomst tussen partijen, in welk Codecs B.V. bij een niet tijdig verrichte prestatie door de Opdrachtgever schriftelijk in gebreke dient te worden gesteld.
 2. Codecs B.V. doet al het mogelijke om de prestatie binnen de opgegeven termijn te verrichten. Vertraging in de levering kan in geen geval aanleiding geven tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Een niet tijdig verrichte prestatie geeft Opdrachtgever niet het recht om enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting niet na te komen of al dan niet krachtens rechterlijke machtiging zelf of door derden de uitvoering van de overeenkomst te laten verrichten.
 3. De prestatie wordt als voltooid beschouwd: A. na levering en facturatie door Codecs B.V. en Opdrachtgever de zaken heeft goedgekeurd; B. na verloop van 8 werkdagen na factuurdatum, zonder dat de Opdrachtgever de zaken heeft gecontroleerd; C. na gedeeltelijke ingebruikname voor het in gebruik genomen deel, of indien dit deel onlosmakelijk verbonden is met de overige delen, voor het geheel.
 4. Codecs B.V. is te allen tijde bevoegd een opdracht in gedeelten af te leveren en van iedere gedeeltelijke aflevering betaling te verlangen.Codecs B.V. is gerechtigd de levering op te schorten zolang de Opdrachtgever voorafgaande levering niet heeft goedgekeurd c.q. verzuimd heeft deze af te nemen.

7. Overmacht

 1. Indien Codecs B.V. haar verplichtingen door overmacht niet kan nakomen staat zowel de afnemende partij als Codecs B.V. in het recht om de overeenkomst te ontbinden.
 2. Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen omtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen onder overmacht.

8. Honorarium / vergoedingen

 1. Het honorarium van Codecs B.V. is niet afhankelijk van de uitkomst of resultaat van de verleende diensten.
 2. Alle prijzen en kostenramingen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 3. Bij alle opdrachten zullen de kosten maandelijks in rekening worden gebracht.
 4. Prijzen zijn onder meer gebaseerd op ten tijde van de opgave of totstandkoming van de overeenkomst of offerte geldende factoren, waaronder lonen, sociale en fiscale lasten, heffingen, assurantiepremies etc. Indien zich na opgave of sluiting van de overeenkomst en voor de voltooiing van de dienstverlening of levering, wijzigingen in deze of andere prijsbepalende factoren mochten voordoen, heeft Codecs B.V. het recht de door haar gehanteerde prijzen aan te passen en aan opdrachtgever te factureren.
 5. De opdrachtgever is aan Codecs B.V. een honorarium verschuldigd zoals in de overeenkomst is overeengekomen.
 6. Naast het honorarium heeft Codecs B.V. recht op vergoeding van de door hem ten behoeve van de campagne of anderszins voor de opdrachtgever gemaakte kosten, hieronder onder meer te verstaan, kosten voor van door Codecs B.V. ingeschakelde derden.

9. Betalingsvoorwaarden

 1. De betalingsverplichting van de afnemer gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van de producten en of diensten van Codecs B.V..
 2. Codecs B.V. stuurt de afnemer per betalingstermijn een factuur voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst. Dit kan zowel per post als per e-mail of beide gebeuren.
 3. Codecs B.V. is niet verantwoordelijk voor het in de gaten houden van de betalingstermijnen van de afnemer. Er kan aan Codecs B.V. geen verwijt worden gemaakt als zij geen factuur verzonden heeft.
 4. De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht, en dienen vooraf te worden voldaan. Als de betaling vooraf niet op tijd plaatsvindt, behoudt Codecs B.V. het recht de producten en of diensten (tijdelijk) stil te leggen.
 5. Indien de afnemer van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan de afnemer de bezwaren binnen 2 weken schriftelijk kenbaar maken bij Codecs B.V.. Na ontvangst van het bezwaar zal Codecs B.V. een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.
 6. De afnemer is in verzuim vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding door toedoen van de afnemer niet bij Codecs B.V. is voldaan binnen het gestelde betalingstermijn.
 7. De afnemer is in verzuim als de verschuldigde vergoeding door toedoen van de afnemer niet binnen de gestelde betalingstermijn op de rekening van Codecs B.V. is bijgeschreven.
 8. Indien de afnemer de vastgestelde betalingstermijn overschrijdt, brengt Codecs B.V. administratiekosten en eventueel gemaakte portokosten voor de aanmaning in rekening.
 9. Indien Codecs B.V. andere dan bovengenoemde aanvullende kosten heeft moeten maken om het verschuldigde bedrag te incasseren, zal Codecs B.V. deze op de afnemer verhalen.

10. Eigendomsvoorbehoud

 1. Het door Codecs B.V. vervaardigde materiaal is en blijft eigendom van Codecs B.V. met uitzondering van de ontworpen websites. De opdrachtgever ontvangt alle rechten op de website mits hij aan de betalingsverplichting heeft voldaan.

11. Persoonsgegevens

 1. De afnemer geeft met het aangaan van de overeenkomst Codecs B.V. toestemming de aangeleverde persoonsgegevens te verwerken en/of op te slaan in een database ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst.
 2. Codecs B.V. verkoopt geen persoonsgegevens noch verstrekt deze aan derden, tenzij daar rechterlijk bevel voor is gegeven.
 3. Persoonsgegevens kunnen door Codecs B.V. gebruikt worden voor mailingen, akties of andere ongevraagde reclame van Codecs B.V.. Indien u daar bezwaar tegen heeft, kunt u dat mondeling of schriftelijk kenbaar maken. Met schriftelijk wordt hier ook per e-mail bedoeld.

12. Aansprakelijkheid

 1. Codecs B.V. is voor webhosting en domeinnamen afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van andere bedrijven. Op deze bedrijven heeft Codecs B.V. geen invloed. Codecs B.V. kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook, die voorkomt uit enige vorm van in gebreken blijven van deze bedrijven. Ook niet als de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Codecs B.V..
 2. Iedere aansprakelijkheid van Codecs B.V. voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, met inbegrip van aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens niet behaalde omzet of winst.
 3. De afnemer vrijwaart Codecs B.V. voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door onzorgvuldig dan wel onrechtmatige gebruik van de aan de afnemer geleverde producten en of diensten van Codecs B.V..
 4. Codecs B.V. is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van de door de afnemer aangeleverde promotiemateriaal.
 5. Mocht Codecs B.V. aantoonbaar schade lijden naar aanleiding van of ten gevolge van een toerekenbare tekortkoming van de afnemer of de nakoming van de verplichtingen van de afnemer zoals afgesproken in de overeenkomst en de geaccepteerde voorwaarden, dan is de afnemer daarvoor aansprakelijk.
 6. Wijzigingen in de gegevens van de afnemer dient de afnemer direct schriftelijk mede te delen aan Codecs B.V.. Als de afnemer dit niet doet, is de afnemer schuldig en aansprakelijk voor de eventuele schade die Codecs B.V. als gevolg daarvan lijdt.

13. Buitengebruikstelling

 1. Codecs B.V. heeft het recht geleverde producten en of diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de afnemer ter zake van de overeenkomst een verplichting aan Codecs B.V. niet nakomt, dan wel in strijd handelt met algemene voorwaarden. De verplichting tot het nakomen van de betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
 2. Codecs B.V. activeert het product en haar dienst zodra de afnemer zijn verplichting is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor het product of de dienst heeft voldaan.

14. Klachten

 1. De afnemer dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk binnen 8 dagen na levering schriftelijk per post of per e-mail te reclameren. Blijft hij hierin in gebreke, dan vervalt elke aanspraak jegens Codecs B.V..
 2. Indien de klacht gegrond is, dan zal Codecs B.V. de geleverde producten en/of diensten in overleg aanpassen, vervangen of vergoeden.
 3. Een klacht schort de verplichtingen van de afnemer niet op.

15. Wijziging van de voorwaarden

 1. Codecs B.V. behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Codecs B.V. is verplicht deze wijzigingen twee maanden voor het in werking treden van de nieuwe algemene voorwaarden schriftelijk aan de afnemer bekend te maken. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten.
 2. Indien de afnemer een wijziging of meer wijzigingen in de nieuwe voorwaarden niet wil accepteren, heeft hij het recht tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst te ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging valt.

16. Geschillenregeling en toepasselijk recht

 1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Codecs B.V. en de afnemer in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
 2. Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Codecs B.V.

Roosje Vechtstraat 36
8081 BZ, Elburg
+31646413862
info@codecs.nl

BTW

NL854446540B01

KVK

61688401

IBAN

NL79ABNA0605366632

BIC

ABNANL2A

Geïnteresseerd?

Neem gerust eens contact op voor een vrijblijvende offerte.

Vul het formulier in!

© 2014 - 2019 Codecs B.V.
Alle rechten voorbehouden.